Vår roll: Rådgivare och bollplank runt IT-moln

100% fokus på IT-moln

Sedan 2009 har Elastic Mobile arbetat med infrastruktur i molnet, framförallt Amazon Web Services (AWS). Vi är certifierad AWS Consulting Partner och  AWS Program Reseller, och har gedigen erfarenhet av design, implementation och drift av molnbaserade lösningar för små, medelstora och stora företag och organisationer.

Samtliga molningenjörer på Elastic Mobile är AWS-certifierade och vi har ett 100% fokus på molnbaserad IT.

Strategiarbete: IT-moln

Vi har utvecklat ett strategiupplägg vi erbjuder företag som vill komplettera befintlig IT-strategi med molnaspekter. I upplägget ingår intervjuer, översiktlig inventering av verksamhetssystem och infrastruktur samt en beskrivning av rekommenderade vägval och strategier runt IT-moln med avseende på företagets nu-läge. Resultaten presenteras i workshop-form samt i rapportdokument.

Design, migrering och drift av IT i molnet

Elastic Mobile har utarbetat en process för att driva IT-molnprojekt med fokus att migrera verksamhetsystem samt bygga kompetens och förståelse för molnbaserade lösningar. Processen innebär initial kunskapsuppbyggnad av kundens befintliga IT-personal, test och "proof-of-concepts" till driftsättning och förvaltning av molnmigrerade driftskritiska verksamhetssystem. Vid projektets avslutning erbjuder vi kunden ett avtal runt drift, övervakning och förvaltning av lösningen i linje med nivå som kunden önskar.

Elastic CloudBase

“CloudBase” är vårt koncept för att skapa en egen “serverhall” i det publika molnet som kopplas in mellan kundens traditionella IT-miljö och andra molnleveranser. Det är en metod som blivit en "best-practice" i migreringsprojekt.

Med hjälp av en skyddad kundunik CloudBase skapas redundanta robusta kommunikationslösningar med fokus på rätt säkerhet mot omvärlden och befintlig IT-miljö. I konceptet ingår skräddarsydda övervakningstjänster för trendanalyser i trafikflöden, resursutnyttjande etc. I CloudBase har kunden sedan möjlighet att bygga upp en egen molnbaserad IT-miljö och dra nytta av fördelarna som flexibilitet och skalbarhet med kort ledtid. Från CloudBase skapas också kopplingar mot externa SAAS-leveranser.