Molnmigrering - ta hjälp av en molningenjör!

Genom en migrering av hela eller delar av en uppsättning befintliga verksamhetssystem till IT-moln uppnår man ett antal fördelar:

  • Ökad flexibilitet - korta ledtider för förändring
  • Enbart rörlig kostnad för server och lagring - inga investeringar i hårdvara eller driftsmiljöer
  • Köp rätt dimension för era behov idag och inte enligt en förhoppning eller gissning om hur maximala behoven ser ut under en 3 årsperiod
  • Möjlighet att elastiskt, med obefintlig eller kort ledtid, kunna skala upp och ner resurser som serverkraft, primärminne, lagringsutrymme då behoven ändras
  • Kraftfull backup till en rimlig kostnad
  • Möjligheter att skapa kraftfull katastrofsäkring till en rimlig kostnad

Vid migrering bör man utvärdera säkerhetsaspekter och analysera applikationens kommunikationsmönster, exempelvis hur fördröjningar påverkar användarupplevelsen.

Elastic Mobile har utarbetat en process för att driva IT-molnprojekt med fokus att migrera verksamhetsystem samt bygga kompetens och förståelse för molnbaserade lösningar. Processen innebär initial kunskapsuppbyggnad av kundens befintliga IT-personal, test och "proof-of-concepts" till driftsättning och förvaltning av molnmigrerade driftskritiska verksamhetssystem. Vid projektets avslutning erbjuder vi kunden ett avtal runt drift, övervakning och förvaltning av lösningen i linje med nivå som kunden önskar.

En metodik som blivit en succé i de migreringsprojekt vi driver är begreppet CloudBase. Detta innebär att vi skapar ett brohuvud in i moln-världen som ansluts till företagets lokala IT-infrastruktur. Med hjälp av en skyddad kundunik CloudBase skapas redundanta robusta kommunikationslösningar med fokus på rätt säkerhet mot omvärlden och befintlig IT-miljö. I konceptet ingår skräddarsydda övervakningstjänster för trendanalyser i trafikflöden, resursutnyttjande etc. I CloudBase har kunden sedan möjlighet att bygga upp en egen molnbaserad IT-miljö och dra nytta av fördelarna som flexibilitet och skalbarhet med kort ledtid. Från CloudBase skapas också kopplingar mot externa SAAS-leveranser.

CloudBase är en typ av hybridmoln som innebär att man skapar en kombination av lokala IT-resurser och resurser i virtuella privata moln. Detta är i praktiken den vanligaste typen av lösning vi arbetar med.

Elastic Mobile har erfarenhet av molnbaserad drift sedan 2009. Vi har kunskap om de speciella driftsprocesser som skapas i samband med flytt till molnbaserad infrastruktur. 

Vi kan agera projektledare på kundens sida vid införande av molnbaserat system, eller migrering till molnet, där applikationsleverantören har huvudansvaret för införandet. Vi övervakar och validerar i dessa fall applikationsleverantörens molnbaserade lösningar både från aspekten "best-practice" och våra erfarenheter av molndrift.

Övervakning av kommunikationslänkar mellan molnet och egna nätverket är viktigt för att proaktivt kunna förebygga driftstörningar.

Kontakta oss så tar vi en diskussion hur ett projektupplägg kan se ut vid migrering eller införande av molnbaserat verksamhetssystem. 

Elastic Mobile är ackrediterad "Consulting partner" till Amazon Web Service (AWS). Mer info...