Molnstrategi

Elastic Mobile har en erfarenhetsbas runt molnteknologi och cloudbaserad design som vi nyttjar i strategiprojekt hos företag och organisationer. Vi har utvecklat ett strategiupplägg vi erbjuder företag som vill komplettera befintlig IT-strategi med molnaspekter. I upplägget ingår intervjuer, översiktlig inventering av verksamhetssystem och infrastruktur samt en beskrivning av rekommenderade vägval och strategier runt IT-moln med avseende på företagets nu-läge. Resultaten presenteras i workshop-form samt i rapportdokument.

Slutresultatet blir en upplevelse av individuella upplägg med fokus på såväl tekniska som ekonomiska aspekter runt en molnstrategi. Uppläggen innehåller normalt ett antal workshops, i vissa fall kopplade till konkreta pilotprojekt.

En workshop omfattar normalt punkter som:

  • Övergripande begrepp och teknisk lösningar
  • Säkerhetsaspekter
  • Tillgänghetskrav
  • Underhåll och support
  • Paketerings- och debiteringsmodeller
  • Ekonomi
  • Prestandafrågor runt kommunikation och molnresurser, tekniska krav på molnmiljö

En verksamhet som idag har en strategi baserad på enbart intern IT-driftsmiljö och egen driftskompetens rekommenderas att utöka strategin till att också hantera och beskriva förhållningssättet till IT-moln. SAAS-molntjänster kan många gånger startas upp utan att IT är inkopplade vilket kan innebära att företagets policies runt datasäkerhet, support etc kringgås och "undermineras". Vi tror det är viktigt att ha en tydlig linje runt kvalitetssäkring av molntjänster och speciellt applikationsleveranser (SAAS) där tjänster enkelt kan upphandlas och startas utan att IT är med i processen. Aktuella undersökningar pekar på att stor del av SAAS-baserade tjänster väljs och köps in utan assistans från IT-avdelningen. Vi har sammanställt en lista med avtalskrav att använda för att kvalitetssäkra ett SAAS-avtal. Se listan som ett exempel på punkter att säkra, vi har inga ambitioner att listan är komplett eller relevant i alla lägen. Du hittar listan här: kvalitetssäkring SAAS.

En SAAS-tjänst kan vara resultatet av att ett mindre applikationsföretag, kanske lokalt, anammar en ny leveransform där dess applikation körs i egen, eller inhyrd, driftsmiljö. En SAAS-leverans kräver ju inte molnbaserad infrastruktur. Dessa applikationsleverantörer är ofta betydligt mer kompetenta på design och utveckling av applikationer än hantering av IT-drift och driftsavtal. Som blivande, eller befintlig kund, rekommenderas en kvalitetssäkring.

 

En molnstrategi kan innebära att ett bygge av molnbaserad drift av IT-funktioner som komplement till en befintlig driftsmiljö påbörjas. Detta är den vanligaste steget i en utveckling mot molnbaserad IT-drift. Begreppet kallas ofta "hybrid-moln" och innebär att lokal IT-miljö kopplas samman med molnbaserad miljö. De flesta projekt vi deltagit i innebär hybrid-moln. Ofta ställer integrationen krav på att lösa kommunikationslösningar, säkerhetsfrågor, backup, dataintegration, övervakning, AD-frågor. Mer information om förändringsprojekt där molnbaserad infrastruktur nyttjas, sk Molnmigrering.

Vi har en bred marknadskännedom och följer utvecklingen fortlöpande. Runt leverantörsval är vi neutrala och arbetar framförallt med Microsoft Azure, Google Cloud samt AWS. Vi är ackrediterade "Consulting Partner" till Amazon Web Service (AWS) och samtliga våra molningenjörer är certifierade på AWS. Mer info...